Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is voor ons de basis om met onze klanten samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons over de gegevens die wij van je vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die je ons verstrekt. Gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

‘Een wereld van verschil’ is een activiteit van InCompany BV. Daarmee valt alles dat met privacy te maken heeft onder het privacy beleid van InCompany BV.

Bij InCompany is je privacy in goede handen: wij handelen in lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Hieronder leggen wij je graag uit wanneer wij om je persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons, of je nu klant bent, klant wordt, klant bent geweest of onze website bezoekt.

Indien je na het doornemen van ons Privacybeleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via het contactformulier

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door InCompany verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het versturen van nieuwsbrieven en persoonlijke mailings

– Het uitnodigen voor en communiceren rondom trainingen en bijeenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Bedrijfsnaam – Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Adres – Vestigingsplaats – Telefoonnummer – E-mailadres

Bewaartermijn

InCompany bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent in de praktijk het volgende:

– Inschrijvingen nieuwsbrief via aanmeldformulier: gedurende de periode dat je aangemeld bent – Deelnemers trainingen en bijeenkomsten: gedurende een periode van maximaal 2 jaar – Klanten of leveranciers: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de (financiële) administratie voor de periode die wettelijk vereist is – Geïnteresseerden via het contactformulier: Gedurende de periode dat je gezien wordt als een geïnteresseerde

Verstrekking aan derden

De gegevens die je met ons deelt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruikmaken van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen – Het verzorgen van (delen van) trainingen of andere bijeenkomsten

Wij geven nooit gegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens, indien gewenst, door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen

Mocht je vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kun je ons bereiken op 085-1301940, indien je een klacht wilt indienen omtrent ons privacybeleid dat kun je contact opnemen met Paul Zuijdgeest (Directeur InCompany)